პროდუქცია
ძველი კახეთი 17 წლის
 ქართული ბრენდი „ძველი კახეთი“ , 
მზადდება 17 წლიანი საბრენდე სპირტებისგან, რომლებიც დაძველებულია ქართული მუხის ჯიშის  „იბერიკის“  კასრებში, საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში - კახეთში. სითხე მუქი წაბლისფერია, გამდიდრებული ოქროს სხივებით. დაჰკრავს მუხის სურნელება, გაჯერებული ტკბილი ყურძნისა და ქიშმიშის ტონებით. აქვს ხანგრძლივი გემო, დაბოლოებაში რბილდება, გამოიყოფა შოკოლადის არომატი.

ძველი კახეთი 17 წლის
ძველი კახეთი - სასაჩუქრე შეფუთვა (3-4-5-7-10 წლიანი)

3 weli

mzaddeba aranakleb 3 wliani daZvelebis sabrende spirtebisgan. daZvelebulia qarTuli muxis jiSis iberikiskasrebSi. axasiaTebs mdidruli qarvis Seferiloba da nazi aromati. aqvs srulyofili, harmoniuli gemo xilis da muxis msubuqi tonebiT.

4 weli

mzaddeba aranakleb 4 wliani daZvelebis sabrende spirtebisgan. daZvelebulia qarTuli muxis jiSis “iberikis” kasrebSi. buketSi kargad igrZnoba xilis Ciris aromatebi, Txilis tonebiT. aqvs harmoniuli gemo aRmosavluri xilis aromatiT.

5 weli

mzaddeba aranakleb 5 wliani daZvelebis sabrende spirtebisgan. daZvelebulia qarTuli muxis jiSis “iberikis” kasrebSi. aqvsMmdidruli qarvis Seferiloba, axasiaTebs harmoniuli gemo nuSisa da Taflis aromatiT.

7 weli

mzaddeba aranakleb 7 wliani daZvelebis sabrende spirtebisgan. daZvelebulia qarTuli muxis jiSis “iberikis” kasrebSi. siTxe oqrosferia, axasiaTebs rbili, harmoniuli buketi vanilisa da Sokoladis tonebiT. aqvs xangrZlivi daboloeba, gamoiyofa xilis Ciris gemo da yvavilebis nazi surneli.

10 weli

mzaddeba aranakleb 10 wliani daZvelebis sabrende spirtebisgan. daZvelebulia qarTuli muxis jiSis “iberikis” kasrebSi. gemos simdidriT da mravalferovnebiT, didxniani daZvelebiT, gasaocari buketiT iwvevs mZafr SegrZnebebs. sasmels aqvs muxis da xilis aromati. gemos axlavs Sokoladisa da atmis tonebi.

ძველი კახეთი - სასაჩუქრე შეფუთვა (3-4-5-7-10 წლიანი)
ძველი კახეთი 10 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი
ათწლიანი დაძველებით

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 3 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,50 ლ

ძველი კახეთი 10 წლის
ძველი კახეთი 7 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი
შვიდწლიანი დაძველებით

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 7 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,50 ლ

ძველი კახეთი 7 წლის
ძველი კახეთი 5 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 5 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.


მოცულობა 0,5ლ

ძველი კახეთი 5 წლის
ძველი კახეთი 4 წლის

ქართული კონიაკი
ძველი კახეთი
ოთხწლიანი დაძველებით

მზადდება სპეციალურად გადარჩეული ღვინო მასალისაგან არა ნაკლებ 4 წლის დაძველებით, ქართული ექსტაქტიული მუხისაგან დამზადებულ კასრებში. საქართველოს მეღვინეობით განთქმულ რეგიონში. ახასიათებს ჩალის ფერი, ფაქიზი ბუკეტი და რბილი დელიკატური ხილის არომატი. გააჩნია სასიამოვნო სურნელება, და ჰარმონიული გემო.

მოცულობა 0,50 ლ

 

ძველი კახეთი 4 წლის
1